Polski

Regulamin serwisu CarbonCloud.pl

§1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, zawierania Umów o Świadczenie Usług, a także zasady korzystania z Usług świadczonych przez spółkę WMK Invest Sp. zo.o. z siedzibą w Katowicach, ul.Korfantego 2, 40-004 Katowice, zarejestrowaną w rejestrze przsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS: 0000520971, REGON: 243619493, NIP: 6342829408, będąca właścicielem Serwisu CarbonCloud.pl.

§2 Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

CarbonCloud.pl - serwis prowadzony pod adresem www.carboncloud.pl

Usługodawca - WMK Invest Sp. zo.o. z siedzibą w Katowicach, ul.Korfantego 2, 40-004 Katowice, zarejestrowaną w rejestrze przsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS: 0000520971, REGON: 243619493, NIP: 6342829408.

Cennik- wykaz opłat i prowizji za korzystanie z Usług świadczonych przez serwis CarbonCloud.pl. Cennik wraz z Regulaminem stanowią integralną część Umowy.

Abonent - osoba fizyczna, prawna, przedsiębiorca lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, działająca zgodnie z przepisami prawa, z którą Operator zawarł Umowę o świadczenie Usług.

Konsument - osoba fizyczna, która korzysta z Usług na podstawie Umowy zawartej poprzez serwis CarbonCloud.pl, w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Opłata abonamentowa - opłata za możliwość korzystania z Usług świadczonych poprzez serwis CarbonCloud.pl, obowiązująca według Cennika umieszczonego na serwisie CarbonCloud.pl, Umowy lub regulaminu promocji, ponoszona przez Abonenta w okresach rozliczeniowych w trakcie obowiązywania Umowy.

Usługi - Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Abonenta

Abonament - opłata uiszczana przez Abonenta na rzecz Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług za okres rozliczeniowy w wysokości i na zasadach zawartych w Cenniku, Regulaminie bądź Umowie, w trakcie jej obowiązywania.

Okres rozliczeniowy - okres, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań Abonenta wobec Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług. Okres rozliczeniowy rozpoczyna się i kończy zgodnie z terminami określonych w Regulaminie, Cenniku lub Umowie.

Umowa - Umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą i Abonentem o świadczenie Usług, której integralną częścią jest Cennik oraz niniejszy Regulamin.

Urządzenia - sprzęt i oprogramowanie niezbędne do świadczenia Usług.

§3 Zawarcie Umowy

 1. Podstawą zawaracia Umowy i korzystania z Usług serwisu CarbonCloud.pl jest przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
 2. W ramach Umowy Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Abonenta w zakresie i na warunkach zawartych w Umowie, zgodnie z Regulaminem i Cennikiem, zaś Abonent zobowiązuje się do ich przestrzegania, w szczególności do terminowego regulowania opłat za zamówione Usługi.
 3. Regulamin i Cennik są udostępniane Abonentom poprzez serwis CarbonCloud.pl i stanowią integralną część Umowy.
 4. Zawarcie umowy jest poprzedzone rejestracją w serwisie CarbonCloud.pl. Dane wymagane do zarejestrowania podaje się w formularzu rejestracyjnym umieszczonym na stronie serwisu CarbonCloud.pl.
 5. W trakcie rejestracji Usługi Abonent podaje wymagane przez Usługodawcę dane, zgodnie z rzeczywistością, do których należą:
  • nazwisko i imiona,
  • numer PESEL, w przypadku gdy Abonent jest Konsumentem,
  • pełna nazwa firmy, numer NIP oraz REGON, jeżeli Abonent jest przedsiębiorcą,
  • adres zamieszkania lub adres siedziby,
  • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, niż adres zamieszkania/siedziby,
  • adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.
 6. Podanie nieprawidłowych danych Abonenta odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Abonenta.
 7. Abonent jest zobowiązany poinformować Usługodawcę o jakichkolwiek zmianach danych do kontaktu, nie później niż w terminie 7 dni od daty zaistnienia zmiany. Edycji danych można dokonać poprzez Panel Klienta.
 8. Z chwilą rejestracji Abonent oświadcza, iż:
  • zapoznał się z treścią dokumentów stanowiących podstawę zawarcia Umowy,
  • wyraża zgodę na zawarcie umowy na odległość,
  • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) z zastrzeżeniem modyfikacji zawartych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku Nr 144 poz. 1204), które Usługodawca zbiera w celu wykonywania w sposób należyty zawartej Umowy. Usługodawca ma prawo do przekazywania danych osobowych Abonenta swoim partnerom, w celu i w zakresie niezbędnym do wykonywania Umowy.
  • został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 9. W celu zawarcia Umowy Abonent składa zamówienie na wybraną Usługę. Poprzez potwierdzenie zamówienia Abonent oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Cennikiem umieszczonymi na serwisie CarbonCloud.pl.
 10. Po otrzymaniu informacji o złożeniu zamówienia, Usługodawca prześle na podane konto e-mail fakturę pro forma, na podstawie której Abonent będzie zobowiązany dokonać opłaty za zamówioną Usługę.
 11. Na opłacenie faktury pro forma Abonent ma 7 dni. Brak dokonania opłaty w tym terminie, będzie traktowane jako odstąpienie Abonenta od Umowy.
 12. Umowa zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Usługodawcę płatności za zamówioną Usługę.
 13. Usługodawca ma prawo odmówić zawarcia Umowy bez podania przyczyn.
 14. W przypadku, gdy warunki określone w Umowie różnią się od warunków określonych w Regulaminie, wiążące są warunki określone w Umowie.

§4 Płatności

 1. Za nową Usługę Abonent dokonuje płatności na podstawie złożonego w sklepie/panelu zamówienia.
 2. Opłata za przedłużenie posiadanych Usług dokonywana jest na podstawie faktury pro forma.
 3. Faktura pro forma za Usługę jest wystawiana na 30 dni przed wygaśnięciem Usługi.
 4. Abonent jest zobowiązany do opłacenia faktury pro forma w terminie 7 dni od daty jej wystawienia, chyba, że termin płatności na fakturze stanowi inaczej.
 5. Faktury pro forma dostarczana jest drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Abonenta.
 6. Jeśli dane na fakturze pro forma są niezgodne ze stanem faktycznym, Abonent zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Operatora w celu dokonania ich korekty.
 7. Opłaty należy dokonać na wskazany przez Usługodawcę numer rachunku bankowego lub przy użyciu szybkiej płatności internetowej PayU. Za datę dokonania płatności jest data wpłynięcia środków na konto.
 8. Klient ponosi koszty związane z realizacją płatności.
 9. Jeżeli opóźnienie w płatności opłaty za kolejny Okres rozliczeniowy przekroczy termin płatności wskazany na fakturze pro forma danej Usługi, Operator jest uprawniony do zawieszenia wykonywania Usługi. W przypadku, gdy opóźnienie w płatności opłaty przekroczy 10 dni, Operator jest uprawniony do natychmiastowego, jednostronnego rozwiązania Umowy i zaprzestania świadczenia Usługi. W takim przypadku wszelkie dane wprowadzone przez Abonenta w serwisie CarbonCloud.pl zostaną usunięte, bez ponoszenia przez Operatora z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 10. Faktura VAT jest wystawiona przez Usługodawcę na życzenie Klienta, jednak nie później niż 3 miesiące od daty zaksięgowania płatności na koncie.
 11. Abonent upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

§5 Obowiązki, prawa i odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia jakichkolwiek szkód po stronie Usługobiorcy, spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania przez Usługobiorcę z usług, utraty danych, opóźnienia w ich otrzymaniu lub przesłaniu danych, spowodowanych brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwami w świadczeniu usług przez Usługodawcę, spowodowanych przez czynniki od Usługodawcy niezależne.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwy w świadczeniu Usług w celu przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych, lub gdy wystąpią inne, uzasadnione powody.
 4. W przypadku wystąpienia przerwy z winy Usługodawcy, Usługodawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich czynności pozwalających usunąć przyczynę w jak najkrótszym możliwym czasie.
 5. Przerwy w świadczeniu Usług należy zgłaszać Usługodawcy telefonicznie pod numerami telefonu podanymi na stronie serwisu CarbonCloud.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie.
 6. W sytuacji, gdy zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do Usługi lub jej części, Usługodawca poinformuje Abonenta z odpowiednim wyprzedzeniem za pomocą poczty elektronicznej lub poprzez umieszczenie komunikatu na serwisie CarbonCloud.
 7. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy dotyczącej wszelkich treści przekazywanych za pośrednictwem poczty elektronicznej i umieszczonych w przestrzeni dyskowej. Dostęp do wszelkich zasobów i danych jest możliwy wyłącznie przy użyciu danych Identyfikujących Abonenta.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki dostępu do zasobów i danych Abonenta przez osoby nieupoważnione w skutek ujawnienia lub złamania hasła identyfikującego Abonenta. Usługodawca zaleca Abonentom regularną zmianę haseł identyfikujących Abonenta.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za gromadzone i przekazywane przez Abonenta treści oraz dane i nie wykonuje jakiejkolwiek kontroli działań Abonenta w żadnym zakresie. Uslugodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek naruszeń, których dopuści się Abonent w trakcie korzystania z Usługi.
 10. Szkoda poniesiona przez Abonenta, za którą Usługodawca na podstawie zawartej umowy będzie ponosić odpowiedzialność, nie obejmuje ewentualnych utraconych przez Abonenta korzyści. Wysokość roszczenia Abonenta nie może przekraczać kwoty rocznej opłaty abonamentowej za świadczenie usługi, która jest przedmiotem roszczenia. Ograniczenia te nie dotyczą Konsumenta.
 11. W każdym przypadku Abonent ponosi odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania i szkody wynikające ze zdarzeń będących wynikiem działań lub zaniechań Abonenta, pozostających w związku z korzystaniem z Usług.

§6 Obowiązki, prawa i odpowiedzialność Abonenta

 1. Abonent jest zobowiązany do korzystania z zamówionych Usług w sposób nie naruszający Regulaminu i umowy.
 2. Abonent jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które są niezgodne z prawem i mogłyby w jakikolwiek sposób je naruszać tj. zamieszczania oraz propagowania nielegalnych informaci, oprogramowania, treści lub obrazów naruszających osób trzecich lub mających charakter przestepstwa, używania obraźliwego języka.
 3. Abonent zobowiązuje się do nie podejmowania działań mogących prowadzić do przeciążenia Systemu, ingerujacych w zasoby innych użutkowników Systemu lub mogących wywołać jakąkolwiek szkodę u Usługodawcy lub innych podmiotów. Do dziłań niepożądanych należą w szczególności: wysyłanie drogą elektroniczną niepożądanych przez odbiorców przesyłek e-mailowych oraz innych o charakterze masowym, w szczególności przesyłanie dużej ilości listów w krótkim czasie tzw. spam, mail bombing, rozsyłanie programów komputerowych ( wirusów), które przyłączają się do innych programów lub wiadomości e-mail i są wraz z nimi przenoszone dalej pomiędzy komputerami.
 4. Abonent nie może podejmować jakichkolwiek prób uzyskania dostępu do zasobów komputerowych i sieciowych nie należących do Abonenta bez zgody ich właściciela lub korzystanie z takich zasobów bez zgody.
 5. Abonent zobowiązuje się do nie podejmowania prób naruszenia integralności Systemu, jego zabezpieczeń lub zasobów.
 6. W sytuacji stwierdzenia przez Usługodawcę istotnego naruszenia Regulaminu lub Umowy przez Abonenta lub osoby, za które Abonent odpowiada, Usługodawca jest uprawniony do czasowego zawieszenia Usługi, natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług z winy Abonenta, bez konieczności wcześniejszego uprzedzania o takim zamiarze lub wystosowywania wezwania do zaprzestania zakazanych czynności.

§7 Rozwiązanie Umowy

 1. Abonent, będący Konsumentem, zawierający Umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Pismo może zostać dostarczone na adres Usługodawcy lub w formie skanu poprzez formularz kontaktowy. Usługodawcy należy się stosowne wynagrodzenie za świadczone w tym terminie Usługi. Postanowienie powyższe dotyczy jedynie Umów, w których Usluga jest świadczona w całości przez Usługodawcę, bez udziału podmiotów trzecich np. rejestratora domen.
 2. Abonent może rozwiązać Umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. Za dzień zakończenia obowiązywania Umowy przyjmuje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego następującego po okresie złożonego wypowiedzenia. Postanowienie powyższe dotyczy jedynie umów, w wykonaniu których usługa jest świadczona przez Usługodawcę bez udziału podmiotu trzeciego, np. rejestratora domen. Prawo do wypowiedzenia Umowy może zostać ograniczone czasowo przez Regulamin świadczenia danej Usługi lub regulamin promocyjny, który został Abonentowi udostępniony przed podpisaniem Umowy.
 3. Usługodawca lub Abonent mogą rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku:
  • rażącego naruszenia przez drugą stronę postanowień Regulaminu,
  • likwidacji albo ogłoszenia upadłości strony,
  • cofnięcia, ograniczenia, wygaśnięcia, zmiany uprawnień lub warunków do świadczenia Usług przez Usługodawcę, spowodowanych decyzją administracyjną lub zmianą prawa,
  • niezawinionej przez Usługodawcę zmiany warunków świadczenia Usług, które uniemożliwiają w sposób trwały świadczenie Usług ze względów technicznych.
 4. Usługodawca może rozwiązać Umowę lub zawiesić świadczenie Usługi w trybie natychmiastowym w sytuacji, gdy:
  • Abonent nie uregulował opłat na rzecz Usługodawcy za świadczone Usługi,
  • Usługi są realizowane przez Abonenta w sposób podowdujący zakłócenia w działaniu Sieci oraz Urządzeń Usługodawcy lub Abonent działa w sposób zagrażający interesom innych Abonentów oraz Usługodawcy, np. poprzez niezgodne z prawem, Umową lub Regulaminem wykorzystanie Usług,
  • Realizowanie Usług przez Abonenta stanowi przyczynę obniżenia wydajności Systemów Usługodawcy w stopniu uniemożliwiającym świadczenie Usług przez Usługodawcę na rzecz innych Abonentów,
  • Abonent wykorzystuje Usługi w celu umieszczenia treści warezowych (zawierających nielegalne oprogramowanie) lub innych, niezgodnych z prawem,
  • Abonenta podał nieprawdziwe dane lub w przypadku posługiwania się dokumentami podrobionymi,
  • w innych przypadkach wskazanych w Regulaminie.
 5. W przypadku rozwiązania Umowy w dowolnym trybie Abonentowi nie przysługuje prawo zwrotu dokonanych płatności lub odszkodowania, chyba że Usługodawca wyrządzi szkodę umyślnie.
 6. Z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, Klient zostanie pozbawiony dostępu do Konta, Materiałów oraz poczty elektronicznej, które są usuwane.

§8 Prywatność i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Usługodawca
 2. Usługodawca na podstawie zgody Abonenta przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Usługi oraz przekazuje lub powierza ich przetwarzanie innym podmiotom w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego i należytego wykonania Usługi, a w tym stronie trzeciej, z której Usługi lub produktu korzysta Klient za pośrednictwem CarbonCloud.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w ustawie o świadczeniu usług droga elektroniczną.
 4. Usługodawca oraz podmioty, o których mowa w punkcie 3, przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmą środki zabezpieczające zbiór danych osobowych, w sposób, o którym mowa w przepisach polskiego prawa o ochronie danych osobowych.

§9 Postępowanie reklamacyjne

 1. Abonent może złożyć reklamacje w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług przez Usługodawcę.
 2. Reklamacja może zostać złożona w formie pisemnej i wysłana na adres Usługodawcy bądź poprzez załączenie skanu reklamacji w formularzu kontaktowym umieszczonym w serwisie CarbonCloud.pl. Reklamacja powinna zawierać następujące dane:
  • imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Abonenta, zwanego dalej "reklamującym",
  • określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu,
  • przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
  • określenie żądania,
  • datę i podpis Klienta lub osoby uprawnionej do reprezentowania Klienta.
 3. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych powyżej, Abonent zostanie wezwany do uzupełnienia braków reklamacji. Usługodawca wyznaczy termin, w jakim informacje należy uzupełnić, z zastrzeżeniem, że okres ten nie może wynosić mniej niz 7 dni. Po upływie wyznaczonego terminu reklamacja zostanie bez rozpatrzenia.
 4. Usługodawca rozpatrzy poprawnie złożoną reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Abonentowi odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz uzasadnienie.Okresu uzupełnienia reklamacji przez Abonenta nie wlicza się do terminu jej rozpatrzenia.
 5. Decyzja w sprawie reklamacji zostanie przesłana Abonentowi na adres poczty elektronicznej wskazany przez Abonenta jako adres do kontaktu.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w serwisie CarbonCloud.pl i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z Usługodawcą.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia odrębnych Regulaminów promocyjnych oraz Regulaminów dla poszczególnych Usług.
 3. Usługodawca ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie i Cenniku, z zastrzeżeniem poniższych punktów.
 4. Informacja o zmianach Regulaminu oraz wydaniu odrębnych Regulaminów zostanie przesłana Abonentowi pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Abonenta jako adres do kontaktu.
 5. Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy zostaną dodatkowo opublikowane w serwisie CarbonCloud.pl.
 6. Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy wchodzą w życie po upływie 14 dni od chwili ich wprowadzenia do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, aby Abonent mógł zapoznać się z ich treścią.
 7. Strony przyjmują, że Klient zaakceptował zmiany Regulaminu, jeżeli nie wypowiedział Umowy w ciągu 14 dni od momentu poinformowania Abonenta o zmianach. Abonent nie może wypowiedzieć Umowy w przypadku, gdy zmiana Regulaminu dotyczy tylko Usługi, której nie obejmuje Umowa, i z której Abonent nie korzysta lub zmiana dotyczy wprowadzenia nowej Usługi.
 8. Do oceny praw i obowiązków Usługodawcy oraz Abonenta, a także w sprawach nieuregulowanych Regulaminem lub Umową stosuje się prawo polskie.